OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, tedy jinou fyzickou či právnickou osobou, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dante-dance.cz.

 

PRODÁVAJÍCÍ (DODAVATEL)

Ing. Renáta Pavlíčková, se sídlem Thomayerova 416/5, 779 00 Olomouc. Prodávající je zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Olomouc.

IČ: 48015261
dále jen "dodavatel"
e-mail: dante-dance@email.cz
tel: +420 605 422 024

 

ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

Seznam zboží na stránkách www.dante-dance.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je u každého zboží uvedeno v náhledu detailu.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.

Cena za balné, poštovné, dopravu a za případné další poplatky se zobrazuje přímo v objednávce před jejím potvrzením. V tomto okamžiku má zákazník možnost objednávku buď potvrdit anebo zrušit.

Cena zboží v uskutečněné objednávce bude přesně odpovídat konečné účtované ceně zboží na faktuře, resp. účtence EET.

Stav vyřízení každé objednávky si zákazník může průběžně zkontrolovat na stránkách www.dante-dance.cz po zadání jedinečného kódu, který mu byl vygenerován a zobrazen v okamžiku uskutečnění objednávky. Pokud zákazník zadal svoji e-mailovou adresu, pak informace o změně stavu ve vyřizování objednávky obdrží i formou zaslaného e-mailu.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKEM

Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky dodavatelem. Potvrzení objednávky probíhá buď formou e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka anebo změnou stavu zpracování objednávky v objednávkovém systému, kde je každá objednávka vedena pod jedinečným kódem. 

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM

Dodavatel může objednávku zrušit až do okamžiku jejího odbavení. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku dodat. 

 

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. Zboží označené jako "skladem" odbavujeme obvykle do 1-5 pracovních dnů. Zboží označené jako "na objednávku" odbavíme do 1-5 pracovních dnů od navezení zboží na sklad. Dodávka zboží, které není okamžitě k dispozici u dodavatele, může trvat řádově týdny až měsíce s ohledem na termín dodávky od výrobce. 

 

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží bude dle volby zákazníka při objednání zasláno přepravní službou, nebo si jej zákazník může vyzvednout osobně v provozovně (kancelář/vzorkovna) firmy. Veškeré poplatky za uskutečnění dopravy zboží k zákazníkovi je vyčísleno v objednávce. Žádné další poplatky ani náklady na dopravné nebudou zákazníkovi účtovány. 

 

ZPŮSOB DOPRAVY

Byl-li v objednávce zvolen neosobní odběr zboží, pak dopravu na určenou adresu zajišťuje na náklady kupujícího dodavatel, a to na území celé České republiky.

 

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. 

 

DAŇOVÝ DOKLAD

Daňový doklad bude zaslán spolu se zbožím uvnitř zásilky. 

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží. 

 

KOMUNIKACE MEZI ZÁKAZNÍKEM A DODAVATELEM

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována primárně elektronickou poštou, případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

REKLAMACE

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vznikla vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude se zákazníkem dohodnuta forma zaslání či předání nového či opraveného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu dante-dance@email.cz nebo písemně na adresu sídla nebo písemně přímo v provozovně dodavatele.

Po odstoupení je dodavatel povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky je vhodné zboží zaslat zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých součástí a u baleného zboží i včetně originálního obalu (média apod.).

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení na stránkách www.dante-dance.cz.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na dante-dance@email.cz.

Podrobné informace o problematice ochrany osobních údajů jsou uvedeny v samostatné sekci Ochrana osobních údajů (GDPR).

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Potvrzením a odesláním objednávky kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami, které jsou standardně zveřejněny na internetové adrese www.dante-dance.cz a vyvěšeny v provozovně dodavatele.

Dodavatel si vyhrazuje právo provedení změn ve svých obchodních podmínkách. Změněné podmínky zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách, stejně jako ve své provozovně, a to nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. 

V případě specifických dotazů k obchodním podmínkám pište, prosím, na e-mailovou adresu dante-dance@email.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2016.